077-2341504
argaman2642@gmail.com

אבסרבם שרגני, סופר סת”ם על פי הכוונות של כתבי האר”י, לומד קבלה מזה 20 שנה.

אברהם כותב מזוזות ותפילין בהזמנה בלבד, על מנת שהאנרגיה של המזוזה תהיה מכוונת לאדם ולבקשותיו, כגון בקשה לרפואה, לזיווג, לפרנסה וכדומה.